Política de privacitat i cookies

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat és aplicable a el tractament de dades personals per part de SHIATSU ESTÈTICA.(En endavant, Shiatsu Estètica), dins de les seves webs, apps i qualsevol altra plataforma digital o mitjà electrònic en què es tractin dades personals. Aquesta política també és aplicable, en allò que pogués afectar, a el tractament de dades d'usuaris de xarxes socials sobre els quals Shiatsu Estética realitzés un tractament de les seves dades i en funció de la seva relació amb Shiatsu Estètica.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

SHIATSU ESTÈTICA - Yolanda Hernández Hernández - NIF 46781778P
Domicili a: Carrer Doctor Pujades 70 baixos.
Telèfon: 938050124
Correu electrònic: info@yshiatsu.com

TRACTAMENTS

Els resultats dels tractaments poden variar segons el pes, l'edat o el tipus de pell.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts, documentació, imatges, gràfics i disseny que formen aquest web són propietat de SHIATSU ESTÈTICA, i es troben degudament protegits de conformitat amb la normativa espanyola i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

Totes les imatges i elements d'aquest lloc web que fan referència a marques registrades, productes, noms comercials o elements de propietat intel·lectual, són propietat dels seus respectius propietaris i estan sent utilitzats amb el seu permís.
L'Usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent i correcta, d'acord amb la llei, la moral i l'ordre públic. SHIATSU ESTÈTICA. autoritza a l'Usuari per a visualitzar la informació que es conté en aquest Portal, així com la seva utilització exclusivament amb fins periodístics. Igualment SHIATSU ESTÈTICA autoritza a l'Usuari per a visualitzar la informació que es conté en aquest Portal, així com per efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l'ús personal.

L'usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta web fora de les finalitats establertes expressament en el paràgraf anterior. En aquest sentit, SHIATSU ESTÈTICA es reserva l'exercici de les accions legals oportunes en defensa dels seus drets.

Protecció de dades personals

SHIATSU ESTÈTICA, En compliment del que estableix la LOPDCP 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa de desenvolupament, informa als usuaris de la pàgina web www.centroscarmennavarro.com, que tots les dades personals que siguin recollits en la mateixa, seran emmagatzemats en un fitxer de dades de caràcter personal de la seva titularitat i que es troba degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de dades. L'usuari disposa d'un termini de 30 dies per manifestar la seva negativa a el tractament abans esmentat a través de comunicació escrita a SHIATSU ESTÈTICA

Igualment, SHIATSU ESTÈTICA, com a responsable de l'fitxer, es compromet a mantenir el secret i la confidencialitat sobre les dades de caràcter personal que li siguin facilitades, adoptant totes les mesures de seguretat necessàries que evitin la seva pèrdua, modificació sense consentiment o accessos no autoritzats , d'acord amb el Reglament de Desenvolupament de la LOPD aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

La recollida i emmagatzematge de les dades personals dels usuaris es realitza de conformitat amb les disposicions de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sent utilitzats exclusivament per a les finalitats establertes: respondre a les sol·licituds d'informació, així com el enviament de comunicacions informatives amb notícies i / o esdeveniments que siguin organitzats per SHIATSU ESTÈTICA, i no és cedits a terceres empreses o entitats.

D'altra banda, d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, SHIATSU ESTÈTICA, es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l'expressa autorització de l'destinatari. L'Usuari podrà oposar-se a l'enviament de publicitat notificant-ho per mitjans proposats.

SHIATSU ESTÈTICA, té implantades totes les mesures de seguretat exigides pel RD. 994/99, per tal de garantir la confidencialitat absoluta en l'emmagatzematge i tractament de les dades personals, així com evitar accessos per part de tercers no autoritzats. L'usuari podrà exercir els seus drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a el tractament de les seves dades personals en els termes recollits en la legislació de protecció de dades, en qualsevol moment i de forma gratuïta manant a l'responsable de l'arxiu un correu electrònic amb l'assumpte "Tractament de dades Personals" a clientes@carmennavarro.com, o enviant carta signada pel titular de les dades a el domicili social: SHIATSU ESTÈTICA, Carrer Doctor Pujades 70 baixos 08700 IGUALADA (BCN) (Espanya)., Indicant el domicili de titular a fi de remetre-li la confirmació de la seva actuació conforme a la seva sol·licitud.

RECLAMACIONS

En cas de controvèrsia o conflicte que pugui derivar-se de la en interpretació o compliment de el present Avís Legal, les mateixes seran resoltes davant els Tribunals i Jutjats que correspongui a la legislació espanyola. L'Usuari i SHIATSU ESTÈTICA. es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir en el desenvolupament de la compra, prèviament a acudir a la jurisdicció prevista. El present avís legal podrà ser modificat per SHIATSU ESTÈTICA, en qualsevol moment i sense previ avís a l'usuari.

SHIATSU ESTÈTICA és el responsable del tractament de les dades facilitades pel Client i garanteix la seva seguretat i tractament confidencial, d'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades ( "RGPD") i qualsevol altra normativa que sigui aplicable.

L'usuari podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per exercir el dret a modificació o eliminació de les seves dades personals o resoldre els seus dubte el tractament de les seves dades personals a través de les formes de contacte anteriorment exposades.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La recollida i tractament de les dades personals de l'usuari es realitzarà, en funció de la relació amb l'usuari, amb les següents finalitats:

En el cas de les altes d'usuari per a proporcionar accés a la plataforma ia les dades de contractacions i informació de contacte disponibles per a aquest usuari, així com per a l'accés i ús de la plataforma digital i compliment de les obligacions legals com a prestadora de serveis de societat de la informació.

Per al cas de realització de consultes o sol·licituds la informació s'utilitzarà per tal de la gestió de les mateixes.

Igualment, les dades de navegació i galetes d'usuaris es podran tractar amb les finalitats de millorar la seva accessibilitat com a usuari, personalitzar i analitzar la seva navegació, així com per mostrar publicitat i anuncis basats en els seus interessos d'acord a la nostra política de cookies i que ha de ser acceptada com a pas previ a la navegació per la nostra plataforma digital.

Altres finalitats específiques indicades dins dels formularis de recollida de dades dins de la plataforma digital i sense els quals l'empresa no podrà tramitar el formulari que es tracti.

Per al cas de contractació de serveis o productes a través de la plataforma digital, l'informem que la finalitat serà gestionar la seva relació amb SHIATSU ESTÈTICA, la prestació dels serveis sol·licitats, la gestió de l'atenció a client i, en general, el compliment de les obligacions del Contracte.

SHIATSU ESTÈTICA podrà, amb el consentiment de l'usuari, actualitzar i enriquir les dades personals de l'usuari mitjançant l'adquisició de bases de dades provinents de fonts d'accés públic i que permetin una millora de la gestió de la relació i contacte amb l'usuari.

SHIATSU ESTÈTICA també tractarà les dades personals amb la finalitat d'oferir, pels mitjans facilitats, incloent mitjans electrònics, de forma segmentada i personalitzada, la informació sobre productes i serveis, propis, o de tercers si així ho hagués consentit, per a això SHIATSU ESTÈTICA podrà utilitzar sistemes automatitzats de suport i altres mitjans que permetin definir perfils de públics objectius de campanyes, activitats o accions, utilitzant per a això informació provinent de SHIATSU ESTÈTICAaixí com informació provinent de terceres fonts, si així l'usuari igualment ho hagués consentit. Aquestes accions en el cas de clients podran realitzar fins i tot un cop s'hagi finalitzat la relació contractual amb el client, si aquest així ho hagués consentit.

Addicionalment, SHIATSU ESTÈTICA podrà utilitzar les dades dissociades de l'usuari, preservant sempre el seu anonimat, fins i tot amb posterioritat a la finalització de la relació, amb la finalitat d'usar-los dins dels seus sistemes de suport a la presa de decisions i gestió empresarial.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades per l'usuari per a la contractació de productes i serveis, seran tractats per SHIATSU ESTÈTICA, durant el temps en què la relació contractual romangui vigent que començarà en el moment de la formalització del Contracte i acabarà, amb independència de el període de subministrament , un cop es compleixin totes les obligacions contractuals, com ara atenció de sol·licituds d'informació i reclamacions de client i revisió de facturació, sense perjudici de les obligacions de bloqueig de dades i / o retenció de dades que resultin de la normativa aplicable en cada cas .

Si l'usuari ho hagués consentit, les seves dades podran ser tractats un cop finalitzat el Contracte o posteriorment a la baixa de l'usuari que no tingués contractes vigents, pel termini de 2 anys, sense perjudici de les obligacions de retenció de dades exigides per la legislació aplicable en cada cas per a l'atenció de les responsabilitats emergents del tractament.

Per a la resta d'usuaris el termini de conservació de dades serà de 2 anys des de la recollida de la dada sense perjudici de les obligacions de bloqueig de dades i / o retenció de dades que resultin de la normativa aplicable en cada cas.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les seves dades són els consentiments obtinguts de l'usuari, la derivada de l'ús de les plataformes digitals i la contractació de productes o serveis.

Els consentiments dels usuaris són obtinguts tant en el moment de l'alta d'usuari com en les diferents contractacions o sol·licituds realitzades dins de la plataforma digital i poden ser modificats en qualsevol moment per l'usuari mitjançant l'exercici dels seus drets. El tractament també es pot fonamentar en el cas de clients amb contractes en vigor, en els interessos legítims de SHIATSU ESTÈTICA per a l'oferta productes i serveis relacionats propis, accions de fidelització i per comunicar aquestes dades a terceres empreses per a la realització de gestions administratives amb fins d'admissió de clients, prevenció de el frau, reclamació i cobrament de deutes.

Dins de l'interès legítim s'inclou el tractament de dades d'usuaris per a la gestió de la seguretat i control d'accessos dels sistemes d'informació de suport.

Si per a la realització d'alguna gestió del contracte o sol·licitud concreta, fos necessari que l'usuari aporti dades de caràcter personal de persones diferents a titular, l'usuari haurà de informar-los prèviament i expressament del contingut d'aquesta política i obtenir el seu consentiment previ per al tractament de les seves dades.

Per l'alta com a usuari en les plataformes digitals deSHIATSU ESTÈTICA s'exigeix la manifestació de la majoria d'edat dels usuaris per estar restringida per als menors d'edat pel que Vostè manifesta i garanteix amb la seva alta que és major d'edat. En tot cas SHIATSU ESTÈTICA s'exonera de el tractament de dades realitzat sobre menors sense el consentiment dels seus pares o tutors.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

En cas de contractacions, les dades seran comunicades a l'Empresa Distribuïdora i quedaran incorporades en un fitxer de la seva responsabilitat (Sistema d'Informació de Punts de Subministrament-SIPS), a què podran tenir accés aquells que determini la legislació en cada moment.

SHIATSU ESTÈTICA al seu torn treballa amb tercers prestadors de serveis, com ara canals de vendes, suport administratiu, servei d'atenció telefònic, bancs, empreses de recobrament, màrqueting i publicitat, auditoria i altres que, en determinats casos podran accedir a les seves dades, amb les garanties necessàries, per a les finalitats del tractament.

SHIATSU ESTÈTICA, en cas d'impagament per part del Client dels seus serveis, pot comunicar-ho als responsables de fitxers de solvència patrimonial i crèdit complint la normativa aplicable. També podrà cedir les dades a les autoritats i organismes competents en compliment de les obligacions jurídiques i fiscals que corresponguin. Les dades relatives als possibles contractes de subministrament seran comunicats igualment a l'Administració Tributària per a les finalitats previstes en la Llei 58/2003 general tributària i / o Llei 36/2006, de mesures per a la prevenció del frau fiscal. Igualment, en virtut de Reial Decret 897/2017 pel qual es regulen entre altres qüestions la figura del consumidor vulnerable, les dades personals d'aquests clients podran ser comunicades als organismes encarregats de la protecció dels consumidors vulnerables als efectes d'implementar les mesures que el mateix preveu, així com a qualsevol altra Administració per a la finalitat que legalment es determini.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Per accedir a determinats serveis cal donar-se d'alta com a usuari registrat de la plataforma digital. Les dades per a emplenar el Formulari d'Alta es faciliten de manera lliure i voluntària, de manera que les dades hauran de ser certes i ajustats a la realitat. L'usuari es compromet a fer un ús diligent ia no posar a disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així com a comunicar a SHIATSU ESTÈTICA, amb la major brevetat, la pèrdua, robatori o qualsevol risc d'accés als mateixos per un tercer.

Les dades que l'usuari facilita per a la contractació de serveis o productes, són necessaris per al manteniment de la relació contractual, i el fet de no facilitar suposaria la impossibilitat de poder gestionar aquesta relació.

L'usuari és responsable de la veracitat de les dades comunicades i haurà de sol·licitar la seva modificació sempre que fos necessari per assegurar un correcte tractament dels mateixos, la correcta prestació dels serveis contractats i la realització de les comunicacions.

L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació o, si escau, sol·licitar la supressió de les seves dades quan ja no fossin necessaris per als fins pels quals van ser recollits, entre altres motius.

L'usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en les circumstàncies establertes en l'art. 18 de l'RGPD, en el cas únicament seran conservats per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L'usuari podrà retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, oposant-se a el tractament de les seves dades per a una determinada finalitat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada o bé oposar-se a la mateixa, en el cas les seves dades personals únicament seran conservats per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L'usuari podrà dirigir-se a SHIATSU ESTÈTICA per impugnar qualsevol decisió que entengui pot afectar els seus drets i llibertats o interessos legítims i que estigui basat en una decisió automatitzada inclosa l'elaboració de perfils.

Enllaços

Les plataformes digitals de SHIATSU ESTÈTICA proporcionen en alguns casos enllaços a altres plataformes digitals o continguts que són propietat de tercers. L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'usuari la possibilitat de complementar la informació a través d'aquests enllaços. SHIATSU ESTÈTICA no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'USUARI per accés a aquests enllaços.

L'USUARI, i en general qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des de la seva plataforma digital a qualsevol de les plataformes digitals de SHIATSU ESTÈTICA, ha d'obtenir autorització prèvia i per escrit de SHIATSU ESTÈTICA. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre SHIATSU ESTÈTICA i el propietari de la plataforma en què s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de SHIATSU ESTÈTICA dels seus continguts o serveis.

Mesures de seguretat

L'accés a les plataformes digitals a través de les quals l'USUARI de la web o App contracta productes o serveis de SHIATSU ESTÈTICA es realitza en un entorn segur. Per constatar que es troba a la pàgina web de la nostra Companyia la direcció "url" comença per "https", on la "s" identifica que els continguts estan sent oferts per un servidor segur.

COOKIES

Una galeta és un fitxer que es descarrega en el teu equip a l'accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard les cookies i, amb independència de les mateixes, permet o impedeix a la configuració de seguretat, les cookies temporals o memoritzades.

Quins tipus de cookies utilitza aquest lloc web? – Cookies tècniques: Són aquelles que bé tractades per nosaltres o per tercers, permeten a l'usuari la navegació a través d'un lloc web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en aquesta existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts de accés restringit, fer la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials i altres mitjans.

– Cookies d'anàlisi: Són aquelles que bé tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre de usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de el servei ofert. Per això s'analitza la seva navegació en el nostre lloc web per tal de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.

TIPUS DE COOKIES FINALITAT

Shiatsu Estética PHPSESSID, caught Cookies tècniques. Cookies d'ús intern necessàries per al funcionament del web. Empresa responsable: Shiatsu Estética

Google Analytics __utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmz Galetes d'anàlisi de tercers. Les cookies de Google Analytics s'utilizen amb la finalitat d'analitzar i mesurar com els visitants fan servir aquest lloc web. La informació serveix per elaborar informes que permetin millorar aquest lloc. Aquestes galetes recopilen informació en forma anònima, incloent el nombre de visitants a lloc, com han arribat a la mateixa i les pàgines que va visitar mentre navegava en el nostre lloc web. Si no vols que Google Analytics recopili aquesta informació, dirigeix-te a la pàgina Complement d'inhabilitació per navegadors de Google Analytics Empresa responsable: Google http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Addthis __atuvc, uid Cookies tècniques de tercers, complement (plug-in) per intercanviar continguts socials. cookies utilitzades per al correcte funcionament de l'eina addthis que permet compartir continguts a través de de Facebook, Twitter, correu electrònic i altres mitjans, aquesta funció la proporciona una empresa externa anomenada AddThis. AddThis pot utilitzar la informació recollida durant les teves visites a aquests llocs amb finalitats publicitàries, si no desitges que AddThis recopili aquesta informació, dirigeix-te a la pàgina Data Collection Opt-Out de la pàgina web de AddThis. http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Shiatsu Estética no es fa responsable de l'contingut de les polítiques de privacitat dels tercers inclosos en aquesta política de cookies.

si tens dubtes sobre aquesta política de cookies, pots contactar amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

Abrir chat
Necesitas ayuda?